Bijeenkomst 'Wie is de nieuwe vrijwilliger en waar vinden we hem/haar?'

Vanaf januari 2015 verandert er veel op sociaal terrein in Nederland. Het zal niemand ontgaan zijn dat eindeloos herhaald wordt dat bij de veranderingen de burger meer zelf moet gaan doen. De overheid trekt zich op tal van ‘zorgterreinen’ terug.

Als oplossing wordt steeds de inzet van vrijwilligers genoemd. Van vrijwilligers wordt zo het heil verwacht om op de terreinen die de gemeente en of overheid loslaat, het opengevallen gat in te vullen. Veelal betekent dit zorgen voor mensen die in de nieuwe situatie minder zorg krijgen. Maar ook mensen die geen werk hebben en moeite hebben werk te krijgen worden uitgenodigd om vrijwilligerswerk te gaan doen. Inzet als een vorm van sociale activering waarbij bestaande instellingen gevraagd wordt om hierin een rol te spelen. Daarnaast zal het ook gaan om nieuw te ontwikkelen projecten

Maar ook nieuwe taken worden genoemd. Opvallend in dit geheel is dat men vanuit het beleid steeds de ‘vrijwilliger’ noemt zonder onderscheid te maken tussen alle verschillende soorten vrijwilligers die er zijn.

In Doetinchem zijn 17.000 vrijwilligers actief en met een beetje fantasie kun je zeggen dat het om 17.000 verschillende vormen van vrijwilligerswerk gaat. Vanuit de Sociale Raad hebben wij regelmatig aangedrongen op verduidelijking van de invulling van het begrip ‘vrijwilliger’ door de gemeente en de overheid.

  • Is het een ‘zorg’ vrijwilliger?
  • Is het een ‘verplichte vrijwilliger vanuit de bijstand’?
  • Is het een vrijwilliger naast de buurtcoach?
  • Is het de vrijwilliger in het buurthuis?
  • Is het een verenigingsvrijwilliger?
  • Is het de vrijwilliger die wel wil maar begeleiding behoeft?
  • Is het de vrijwilliger die de vrijwilliger begeleidt?
  • Is het de vrijwilliger die op specifieke kundigheid gezocht wordt?
  • Misschien zijn ze het wel allemaal.

Om meer zicht te krijgen hoe die ‘nieuwe vrijwilliger’ er uit ziet, welke taken er zijn, welke verwachtingen er zijn, willen wij vanuit de Sociale Raad met u in overleg. Doel van deze bijeenkomst is meer zicht te krijgen in de positie van ‘de nieuwe vrijwilliger”. Graag horen wij uw mening, uw initiatief, uw ervaring om in Doetinchem te zorgen voor een goed vrijwilligersbeleid en een goede inzet van vrijwilligers.

Als inleidend spreker hebben wij de dhr. Mark Molenaar bereid gevonden. Mark werkt bij het NOV (Vereniging Nederlands Organisatie Vrijwilligerswerk). Wij hebben hem gevraagd in zijn inleiding te putten uit best practices in den lande binnen het kader van ‘sociale activering’ en ‘vrijwilligers in de buurt’. (Daarbij de kanttekening dat best practices van of voor de ene organisatie niet noodzakelijk de best practices voor een andere vrijwilligersorganisatie zal zijn!)

Hij wil graag zijn kennis en ervaring delen en wij zijn blij zijn (landelijke en actuele) expertise op dit gebied naar Doetinchem te kunnen halen.

Graag vernemen wij van u of u deel wilt nemen aan deze bijeenkomst en anderen die geïnteresseerd zijn worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit gesprek.

Opgave bij het secretariaat Sociale Raad, mevrouw Jolanda Spaan.

E-Mail adres: j.spaan@doetinchem.nl

Tel: 06-52076672

Datum: 25 november 19.00 - 22.00 uur
Plaats: Gemeentehuis, raadszaal