Vakleerkracht Bewegingsonderwijs

Sport en Bewegen wordt steeds belangrijker binnen onze samenleving. Wie van jongs af aan een positieve ervaring heeft met bewegen, heeft hier een leven lang profijt van. Daarnaast draagt sport en bewegen positief bij aan leerresultaten en omgangsvormen.

Ieder jaar worden (bijna) alle kinderen uit groep 3 en 4 gescreend op hun motoriek. Landelijk gezien valt hierbij rond de 20% van de kinderen uit op 2 of meer onderdelen. Binnen de gemeente Doetinchem ligt dit percentage aanzienlijk hoger. Maar liefst 42% van de kinderen valt uit wat neerkomt op 224 kinderen in 2018. Voor de gemeente Doetinchem was dit aanleiding om sinds schooljaar 2017/2018 het financieel aantrekkelijk te maken voor basisscholen om een vakleerkracht aan te stellen via Sportservice Doetinchem. Sinds het ontstaan van deze regeling maken hier 11 scholen gebruik van.

Vanaf het nieuwe schooljaar is er een tweede mogelijkheid voor het inzetten van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Met de vrijgekomen gelden in het kader van de werkdrukverlaging hebben een aantal scholen er bewust voor gekozen om deze middelen in te zetten voor uitbreiding van de bestaande uren of om te starten met een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Hiermee wordt een bewuste keuze gemaakt om aankomend schooljaar flink te investeren in kwaliteit.

Komend schooljaar geven buurtsportcoaches van Sportservice Doetinchem gymles op; OBS Hogenkamp, Basisschool Dichterbij, IKC het Noorderlicht, OBS Hagen, De Wilhelminaschool, OBS Mozaïek, Montessorischool De Pas, Vrije school de Kleine Prins, CBS AnderZ, Het Timpaan in Wehl en Gaanderwijs in Gaanderen. 

Door deze ontwikkeling kan er aankomend schooljaar een flinke kwaliteitsimpuls gegeven worden aan het bewegingsonderwijs in de gemeente Doetinchem. Tevens kan hierdoor steeds makkelijker een verbinding worden gelegd tussen de gymlessen, de sportaanbieders in de wijk en gezondheid. Door deze ontwikkeling, de intensievere samenwerking met de groepsleerkrachten en de sportverenigingen verwacht Sportservice Doetinchem dat het aantal kinderen dat uitvalt op de motoriek niet verder toeneemt en zelfs minder wordt.

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor het inzetten van een vakleerkracht Bewegingsonderwijs kunt u contact opnemen met Sander Palm, coördinator Sport en Bewegen via s.palm@sportservicedoetinchem.nl of telefonisch via 06 – 41 88 76 98.