Veel belangstelling voor bijeenkomst buurtsportcoaches

Op donderdag 21 februari j.l. heeft een brede bijeenkomst buurtsportcoaches plaatsgevonden.
Hiervoor waren partners uitgenodigd in de domeinen onderwijs, welzijn, zorg en sport.
Er waren ruim 30 deelnemers aanwezig vanuit meer dan 15 verschillende organisaties.
Vanuit het college van B&W waren wethouders Drenth en Wilschut aanwezig.

Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en bewegingsaanbod, investeert het ministerie van VWS in het programma “Sport en Bewegen in de Buurt”.

Hiervoor gaan buurtsportcoaches aan de slag. Zij creëren voldoende sport- en beweegaanbod in de buurt/wijk voor alle gewenste doelgroepen. Ook vervullen zij een belangrijke rol in het versterken van sportverenigingen.  De gemeente Doetinchem heeft een intentieverklaring ondertekend en heeft daarmee de intentie uitgesproken om in principe 11,6 fte buurtsportcoaches te realiseren.

Tijdens de bijeenkomst op 21 februari hebben de deelnemers meegedacht over de doelen, activiteiten en het profiel voor de buurtsportcoaches in Doetinchem.

Alle deelnemers aan het overleg waren het ermee eens dat er al veel beweegmogelijkheden zijn in Doetinchem en dat inwoners vooral geactiveerd moeten worden om hiervan gebruik te maken. De buurtsportcoaches moeten dus een centrale rol vervullen tussen vraag en aanbod. Daarbij zijn ook de sportverenigingen in Doetinchem van groot belang. Zij moeten ondersteund worden om zoveel mogelijk mensen te laten sport en bewegen. Sportservice Doetinchem is als werkgever van de buurtsportcoaches een belangrijke schakel.

Het plan buurtsportcoaches krijgt nu verder vorm en eind april wordt gestart met de werving van de eerste buurtsportcoaches. Het is de bedoeling dat de eerste mensen van start gaan per 1 mei en dat per 1 september het hele team compleet is.