Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van Sportservice Doetinchem, gevestigd aan Sportweg 3, 7006 GJ in Doetinchem. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Sportservice Doetinchem verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

1 Gebruik van persoonsgegevens

1.1 Sportservice Doetinchem verwerkt mogelijk de volgende persoonsgegevens van u, indien u:

 1. Een (oud-)werknemer van Sportservice Doetinchem bent in de ruimste zin van het woord;
 2. Functionaris bent bij een sportvereniging in het werkgebied van Sportservice Doetinchem;
 3. Functionaris bent bij een organisatie in het netwerk van Sportservice Doetinchem;
 4. Zich inschrijft voor een evenement en/of bijeenkomst (mede-) georganiseerd door Sportservice Doetinchem;
 5. Als deelnemer, wettelijk vertegenwoordiger van een deelnemer en/of functionaris betrokken bent bij een project en/of activiteit (mede-) georganiseerd door Sportservice Doetinchem;
 6. Zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Sportservice Doetinchem;
 7. Via het contactformulier of per e-mail contact met ons opneemt.

1.2 Sportservice Doetinchem verzamelt de volgende (persoons) gegevens:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Adres
 4. Telefoonnummer, e-mailadres
 5. Foto, video
 6. Functie, organisatie
 7. Gegevens over afspraken, hulpvragen, adviestrajecten
 8. Bankrekeningnummer voor de betaling van uw MBVO-lidmaatschap
 9. Medewerkers informatie (geboortedatum, ICE-nummer, rekeningnummer, kopie ID, Burgerservicenummer, nationaliteit, burgerlijke staat, Verklaring omtrent gedrag)
 10. Projectinformatie (geslacht, geboortedatum, school, leerjaar, start- en einddatum, rekeningnummer, aanwezigheid, gedrag, medische gegevens)*

*Per project van Sportservice Doetinchem wordt verschillende informatie bijgehouden. Niet alle genoemde persoonsgegeven worden binnen elk project bijgehouden. Alleen bij deelname aan fittesten, screenings of gesprekken met de beweegmakelaar worden medische gegevens verwerkt.

1.3 Sportservice Doetinchem kan deze gegevens gebruiken om (doel):

 1. Contact op te nemen en/of te onderhouden;
 2. Projecten en inzet van Sportservice Doetinchem uit te voeren en te monitoren;
 3. Beeldmateriaal in te zetten voor communicatie uitingen;
 4. Nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen en bijeenkomsten te verzenden;
 5. Een betaling af te handelen in het kader van de ledenadministratie van de MBVO lessen;
 6. De personeels- en salarisadministratie te kunnen bijhouden;
 7. Aan onze wettelijke verplichting te voldoen.

2 Informatie, wijzigen en bezwaar

U kunt contact opnemen met Femke Elshout via contact@sportservicedoetinchem.nl voor:

 1. Meer informatie over de wijze waarop Sportservice Doetinchem persoonsgegevens verwerkt;
 2. Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. Inzage in de persoonsgegevens die Sportservice Doetinchem met betrekking tot u verwerkt;
 4. Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Sportservice Doetinchem.

3 Beveiliging van uw gegevens

 1. Sportservice Doetinchem zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk;
 2. Sportservice Doetinchem zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
 3. Onze medewerkers zijn geĂŻnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

4 Geautomatiseerde besluitvorming

Sportservice Doetinchem neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sportservice Doetinchem) tussen zit.

5 Derden

Sportservice Doetinchem zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of Sportservice Doetinchem daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechtelijke uitspraak.

6 Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen.