Sportraad

De Sportraad gemeente Doetinchem is een onafhankelijk adviesorgaan. De sportraad adviseert de gemeenteraad, college van B&W en de (breedte-)sportaanbieders gevraagd en ongevraagd over het sportbeleid binnen de gemeente Doetinchem.

De Sportraad gemeente Doetinchem wil bewerkstelligen dat kennis, ervaring en standpunten van (in de gemeente Doetinchem actieve) sportaanbieders en individuele (recreatieve)sporters in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij de ontwikkeling en de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. De sportraad streeft naar betere samenwerking tussen de gemeente en sportaanbieders én naar betere samenwerking tussen sportaanbieders onderling.

Het inhoudelijke doel van de sportraad is het versterken van de sportinfrastructuur en het verhogen van de sportdeelname. Daarbij staat de behoefte van de sporter, (financiële) duurzaamheid en continuïteit (zowel van sportinfrastructuur als sportbeoefening) centraal.

Wat doet de sportraad?

De sportraad vertegenwoordigt de lokale sportwereld, maar is er met name voor de sportverenigingen en de individuele (recreatie)sporters. Ze heeft een signalerende functie in de gemeente en probeert door middel van haar advies een positieve bijdrage te leveren aan het sportbeleid in de gemeente Doetinchem. De sportraad  behartigt hiermee de collectieve belangen van de sportverenigingen door middel van advisering aan de gemeente.

Om standpunten te toetsen en ervaringen van verenigingen te horen, organiseert de sportraad twee keer per jaar een platform waarbinnen overleg plaatsvindt met en tussen de sportaanbieders. Het platform is tevens een plek om mogelijke gezamenlijke ideeën op te pakken.

De sportraad streeft altijd het collectieve belang na. De sportraad zet zich niet in voor individuele belangen of individuele klachten van verenigingen of personen. Daarnaast is zij niet beleidsmakend of beleidsuitvoerend actief. Hiervoor kan de vereniging contact opnemen met Sportservice Doetinchem.

Wat kan de sportraad voor u doen?

Indien er ontwikkelingen of vraagstukken zijn binnen de gemeente die van invloed zijn op uw vereniging of sportbeoefening, kunt u de sportraad raadplegen. U kunt uw standpunt kenbaar maken en andere relevante informatie die de sportraad kan meenemen in de advisering richting de gemeente. Heeft u als sportvereniging ideeën voor verbetering, laat het dan ook weten.

Wie vertegenwoordigt de sportraad?

De sportraad vertegenwoordigt alle (breedte-)sportverenigingen, andere sportaanbieders en individuele (recreatieve) sporters in de gemeente Doetinchem. De sportraad gaat ervan uit dat alle sportaanbieders in de gemeente Doetinchem hier het belang van inzien en zich hiermee door de sportraad laten vertegenwoordigen bij de gemeente Doetinchem. Indien u als vereniging niet vertegenwoordigd wilt worden door de sportraad kunt u dit kenbaar maken bij de sportraad.

Huidige bestuur sportraad

Manfred Vels Secretaris
Luuk van Aalst Penningmeester
Ben Spaai Bestuurslid
John de Keijzer Bestuurslid
Klaas Horneman        Bestuurslid


Contactgegevens

Indien u contact op wilt nemen met de Sportraad over het voorleggen van vraagstukken of het toesturen van relevantie informatie kunt u hen per e-mail bereiken.

E-mailadres:      sportraad@doetinchem.nl

Postadres:

Sportraad gemeente Doetinchem
Sportweg 3
7006 GJ Doetinchem